خبر خبر

تکميل بانک اطلاعاتي مستمري بگيران شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
بانک اطلاعاتي مستمري بگيران شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از سوي مديريت رفاه و خدمات پشتيباني تکميل شد.

محبوبه پورامینی، کارشناس امور رفاهی شرکت، در این باره گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مستمری بگیران، یکی از ضروری ترین اقدامات برای برنامه ریزی مخصوص این قشر است، به ویژه هنگام پرداخت وام یا کمک های رفاهی به مستمری بگیران یک همکار مرحوم با توجه به تعدد وراث چنین همکارانی، امکان چالش حقوقی برای شرکت در این باره وجود داشت.

وی ادامه داد: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تا پیش از این فاقد بانک اطلاعاتی جامع مستمری بگیران بود که در آن، آخرین اطلاعات مربوط به همکار فوت شده و مستمری بگیرانش موجود باشد. بنابراین، ضرورت داشت تا آمار و اطلاعات مربوط به همکاران مستمری بگیر جمع آوری شود تا امکان برنامه ریزی مناسب به منظور جذب منابع و ارائه بهتر خدمات رفاهی به آنها فراهم شود.

به گفته پورامینی، مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی با ابلاغ بخشنامه ای به جمع آوری و صدور احکام تمامی وظیفه بگیران ستاد و فرودگاه ها بر اساس آخرین احکام سال 1398 و تاییدیه برقراری مستمری بگیران جدید اقدام کرد و با ایجاد جدولی شامل مشخصات بازنشسته یا شاغل فوت شده، وظیفه بگیران وی به تفکیک مشخص شدند.

پورامینی با اشاره به اینکه از مزایا و فواید این فرایند، به روز بودن آمار وظیفه بگیران برای در نظر گرفتن هرگونه خدمات به این افراد است، اظهار کرد: اکنون تعداد همکاران بازنشسته و شاغل که فوت شده اند، 466 نفر و وظیفه بگیران آنها 650 نفر هستند و البته این آمار مربوط به ستاد است و آمار تکمیلی پس از  ارسال از سوی فرودگاه ها اعلام خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط