خبر خبر

قرعه کشي ماهانه استفاده از مامورسراها براي بازنشستگان و مستمري بگيران
مراسم قرعه کشي براي استفاده بازنشستگان و مستمري بگيران شرکت از مامورسراهاي مشهد، کيش و نوشهر پانزدهم هر ماه برگزار مي شود.

به گزارش مدیریت رفاه وخدمات پشتیبانی، بازنشستگان و مستمری بگیران برای استفاده از این مامورسراها می توانند حداکثر تا چهاردهم هر ماه به مدیریت رفاه و  خدمات پشتیبانی(خانم کریمی) مراجعه کنند و درخواست خود را ارائه دهند یا با تماس گرفتن با شماره 8393، نسبت به ثبت نام به منظور حضور در این قرعه کشی ثبت نام کنند.

گفتنی است، اولویت استفاده از مامورسراهای مشهد، کیش و نوشهر با بازنشستگان و مستمری بگیرانی است که تاکنون از این مامورسراها استفاده نکرده اند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط