خبر خبر

دست هاي مهربان در دستان پرمهر کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
ميز اکرام بنياد نيکوکاري دست هاي مهربان براي ياري رساندن به کودکان بي سرپرست و بدسرپرست و خانواده هاي بي بضاعت، در ساختمان ستاد شرکت فرودگاهاها و ناوبري هوايي ايران برپا شده است.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشیتبیانی، بنیاد نیکوکاری دست های مهربان که از سال 1386 تاسیس شده، تاکنون بیش از 2300 کودک بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین 3100 خانواده بی بضاعت را تحت پوشش قرار داده است.

میز اکرام بنیاد نیکوکاری دست های مهربان برای یاری رساندن به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و خانواده های بی بضاعت از امروز(7 دی ماه 98) تا 21 دی ماه در طبقه همکف ساختمان ستاد شرکت برپا شده و آماده است تا دستان پرمهر کارکنان شرکت برای یاری رساندن به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و خانواده های بی بضاعت را به گرمی بفشارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط