خبر خبر

از سوي مديريت رفاه و خدمات پشتيباني اعلام شد
مدارک مورد نياز براي انجام خدمات تعويض، تمديد يا صدور اوليه دفترچه هاي بيمه
مدارک مورد نياز براي انجام خدمات تعويض، تمديد يا صدور اوليه دفترچه هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي از سوي مديريت رفاه و خدمات پشتيباني اعلام شد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، همکاران شاغل و بازنشسته برای تعویض، تمدید یا صدور اولیه تمدید دفترچه های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه هر هفته فرصت د ارند تا مدارک مورد نیاز را به خانم سهیلا تقی پور(کارشناس تسهیلات رفاهی) تحویل دهند و زمان دریافت دفترچه های جدید یا تمدید اعتبار شده نیز دوشنبه هر هفته است.

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمات تعویض، تمدید یا صدور اولیه دفترچه های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در جدول زیر درج شده است:

نوع بیمه

مدارک مورد نیاز برای تعویض (تمدید)

مدارک مورد نیاز برای المثنی

مدارک مورد نیاز برای صدور اولیه

خدمات درمانی

- اصل دفترچه

 - عکس

 -فیش حقوقی

 - کپی شناسنامه صفحه اول وصفحه ثبت ازدواج برای فرزندان بالای 18 سال

 - گواهی تحصیلی فرزندان ذکور بالای 19 سال

 - مبلغ 30000 ریال

 - شماره تلفن همراه سرپرست

- تکمیل فرم المثنی

- عکس

- کپی کارت ملی و شناسنامه صفحه اول وصفحه ازدواج

- گواهی تحصیلی فرزندان ذکور بالای 19 سال

- مبلغ 90000ریال  در مرحل اول

- کاندید صدور اولیه

- تکمیل فرم صدور

- فیش حقوقی

- کپی کارت ملی وشناسنامه شخص وسرپرست صفحه اول وصفحه ثبت ازدواج

- عکس

- مبلغ 30000 ریال

تامین اجتماعی

- اصل دفترچه

 - عکس

- اصل شناسنامه فرزندان اناث  بالای 15 سال

- شماره سریال ، کد ملی وتاریخ تولد سرپرست

- شماره تلفن همراه سرپرست

- اصل شناسنامه وکارت ملی شخص وسرپرست

- عکس

- مبلغ 253000 ریال

- اصل شناسنامه وکارت ملی کلیه افراد خانواده

- عکس

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط